Власничку структуру Политике АД можете наћи на сајту Централног регистра за
хартије од вредности (http://www.crhov.rs).