Скупштина акционара

A. Odluka o izboru predsednika Skupstine Politika 2023

B.Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje Politika 2023

1.Odluka o usvajanju zapisnika Politika 2023

2.Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju Politika a.d. za 2022-2023 1

3.Odluka o usvajanju izvestaja NO za 2022-2023

4.Odluka o usvajanju izvestaja ovlascenog revizora za 2022-2023

5.Odluka o izboru ovlascenog revizora za 2022-2023

6. Odluka o nastavku reorganizacije POLITIKA AD 2023

Izvestaj o bitnom dogadjaju sa odrzane sednice 34. redovne sednice Politika ad 2023

 

1.Одлука о усвајању записника_ Политика_2023 ПРЕДЛОГ

2.Одлука о усвајању извештаја о пословању ПНМ за 2022_2023 ПРЕДЛОГ

3.Одлука о усвајању извештаја о пословању Политика а.д. за 2022 ПРЕДЛОГ

5.Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора за 2022 ПРЕДЛОГ

6.Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2022_2023 ПРЕДЛОГ

7. Одлука о наставку реорганизације_ПОЛИ_нацрт 2023 ПРЕДЛОГ

А. Одлука о избору председника Скупштине_Политика_2023 ПРЕДЛОГ

Б.Одлука о избору записничара и комисије за гласање_Политика_2023 ПРЕДЛОГ

 

Извештај о битном догађају са 33. скупштине акционара Политика АД 2022

А. Одлука о избору председника Скупштине Политика АД 2022

Б. Одлука о избору записничара и комисије за гласање Политика АД 2022

1. Одлука о усвајању записника Политика АД 2022

3. Одлука о усвајању извештаја о пословању Политика АД за 2021-2022

4. Одлука о усвајању извештаја НО за 2021-2022

5. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора за 2021-2022

6. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2021-2022

7. Одлука о наставку реорганизације Политика АД нацрт 2022

 

А. Одлука о избору председника Скупштине_Политика_2022 ПРЕДЛОГ

Б.Одлука о избору записничара и комисије за гласање_Политика_2022 ПРЕДЛОГ

1.Одлука о усвајању записника_ Политика_2022- ПРЕДЛОГ

2.Одлука о усвајању извештаја о пословању ПНМ за 2021_2022 ПРЕДЛОГ

3.Одлука о усвајању извештаја о пословању Политика а.д. за 2021_2022 ПРЕДЛОГ

4.Одлука о усвајању извештаја НО за 2021_2022 ПРЕДЛОГ

5.Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора за 2021_2022 ПРЕДЛОГ

6.Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2021_2022 ПРЕДЛОГ

7. Одлука о наставку реорганизације_ПОЛИ_нацрт 2022 ПРЕДЛОГ

 

1. Одлука о усвајању записника_ Политика_2021

2. Одлука о усвајању годишњих извештаја о пословању Политика а.д. за 2020_Политика_2021

3. Одлука о усвајању извештаја НО за 2020_Политика 2021

4. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора за 2020_Политика_2021

5 .Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2021_Политика_2021

6. Одлука о разрешењу и именовању члана НО_Политика_2021-1

7. Одлука о наставку реорганизације_Политика_2021

А. Одлука о избору председника Скупштине_Политика_2021 Б.Одлука о избору записничара и комисије за гласање_Политика_2021

Извештај о битном догађају са одржане седнице 32. редовне седнице_Политика ад_2021

 

Б.Одлука о избору записничара и комисије за гласање_Политика_2021

A. Одлука о избору председника Скупштине_Политика_2021

6 .Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2021_Политика_2021

5. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора за 2020_Политика_2021

4. Одлука о усвајању извештаја НО за 2020_Политика 2021

3. Одлука о усвајању извештаја о пословању Политика а.д. за 2020_Политика_2021

2. Одлука о усвајању извештаја о пословању ПНМ за 2020_Политика_2021

1. Одлука о усвајању записника_ Политика_2021

3 Odluka NO_ izbor predsednika NO_ M.Popovic 12 03 2021

Извештај о битном догађају са одржане XXXI редовне скупштине акционара 30.6.2020

B.Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje_Politika_2020

A. Odluka o izboru predsednika Skupstine_Politika_2020

6.Odluka o izboru ovlascenog revizora za 2020_2020

5.Одлука о усвајању известаја овласценог ревизора за 2019_2020

4.Одлука о усвајању известаја НО за 2019_2020

3.Одлука о усвајању известаја о пословању Политика а.д. за 2019

2.Одлука о усвајању известаја о пословању ПНМ за 2019_2020

1.Одлука о усвајању записника_ Политика_2020

1.Одлука о усвајању записника_Политика_ ванредна 2019

2.Одлука о изменама и допунама Статута_ванредна 2019

3. Одлука-именовање чланова НО_Политика_ванредна 2019

А. Одлука о избору председника Скупштине_Политика ванредна 2019

Б.Одлука о избору записницара и комисије за гласање_Политика ванредна 2019

Извештај о битном догађају са одржане 30 редовне Скупштине акционара

1.Одлука о усвајању записника_ Политика_2019

2.Одлука о усвајању извештаја о пословању ПНМ за 2018_2019

3.Одлука о усвајању извештаја о пословању Политика а.д. за 2018_2019 ИСПРАВНА

4.Одлука о усвајању извештаја НО за 2018_2019

5.Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора за 2018_2019

6.Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2019_2019

7. Одлука-именовање цланова НО_Политика_2019

8 А.Одлука о изменама и допунама Статута_2019 ИСПРАВЉЕНА

А. Одлука о избору председника Скупстине_Политика_2019

Б.Одлука о избору записницара и комисије за гласање_Политика_2019

0 Извештај о битном догађају

5 Одлука Скупштине акционара 01082018 – Повећање основног капитала

4 Одлука Скупштине акционара 01082018 – Смањење основног капитала

3 Одлука Скупштине акционара 01082018 – Усвајање записника са претх.

2 Одлука Скупштине акционара. 01082018 – Избор председника Скупштине

1 Одлука Скупштине акционара. 01082018 -Именовање Комисије

1 Одлука о усвајању записника са претходне седнице

2. Одлука о смањењу капитала_Политика_ванредна 2018

3. Одлука о повећању капитала_Политика_ванредна 2018

А Одлука о избору Председника Скупштине

Б Одлука о именовању записничара и Комисије

Извештај о битном догађају

Б Одлука о избору записничара и Комисије за гласање

А Одлука о избору председника Скупштине

8 Одлука о спровођењу закључка Владе РС

7 Одлука о извору ревизора

6 Одлука о усвајању извештаја ревизора

5 Одлука о разрешењу и именовању чланова НО

4 Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

2 Одлука о усвајању годишњих извештаја

2 Одлука о усвајању годишњих извештаја

1 Одлука о усвајању записника са претходне Скупштине

1 Одлука о усвајању записника са претходне седнице

2 Одлука о усвајању извештаја о пословању ПНМ за 2017

3.Одлука о усвајању извештаја о пословању Политика а.д

4 Одлука о усвајању извештаја НО

5 Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора

6 Одлука о избору овлашћеног ревизора

7 Одлука о спровођењу закључка

А Одлука о избору председника Скупштине

Б Одлука о избору записницара и комисије

Позив акционарима

Годишњи документ о објављеним информацијама у 2017

9 Одлука о сагласности за вршење друге јавне функције

8 Одлука о избору ревизора за 2017

7 Одлука о усвајању извештаја ревизора

6 Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

5 Одлука о усвајању годишњих извештаја

4 Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne skupstine

3 Odluka o imenovanju zapisnicara i Komisije

2 Odluka o iznoru predsednika Skupstine

1 Izvestaj o bitnom dogadjanju

Odluka sa tel sednice – Zakazivanje redovne skupstine

B.Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje_Politika_Maj2017

A. Odluka o izboru predsednika Skupstine_Politika_Maj2017

6.Odluka o izboru ovlascenog revizora za 2017_Maj2017

5.Odluka o usvajanju izvestaja ovlascenog revizora za 2016_Maj2017

4.Odluka o usvajanju izvestaja NO za 2016_Maj2017

3.Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju Politika a.d. za 2016_Maj2017

1.Odluka o usvajanju zapisnika_Politika_Maj2017

Poziv akcionarima

6 Odluka – pozitivno misljenje

5 Odluka o nastavku reorganizacije

4 Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

3 Odluka i imenovanju Komisije za glasanje

2 Odluka o izboru Predsednika Skupstine

1 Izvestaj o bitnom dogadjaju

6 Odluka o usvajanju izvestaja NO za period maj-okt. 2016

5 Odluka o nastavku reorganizacije_POLI_121016

4 Odluka o usvajanju zapisnika_Politika_ vanredna 2016

3 Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje_Politika 2016

2 Odluka o izboru predsednika Skupstine_Politika vanredna 2016

1 Poziv akcionarima za vanrednu Skupstinu akcionara

8.Poziv akcionarima 2

7. Predlog dopune dnevnog reda

6.Odluka o izboru ovlascenog revizora za 2016-1

5.Odluka o usvajanju izvestaja ovlascenog revizora za 2015

4.Odluka o usvajanju izvestaja NO za 2015

3.Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju Politika a.d. za 2015.

2.Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju PNM za 2015  

1.Odluka o usvajanju zapisnika_Politika 2016-1

0.2.Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje_Politika 2016

0.1. Odluka o izboru predsednika Skupstine_Politika 2016 

0 Poziv akcionarima 1