Vlasničku strukturu Politike AD možete naći na sajtu Centralnog registra za
hartije od vrednosti (http://www.crhov.rs).