Skupština akcionara

1.Odluka o usvajanju zapisnika_Politika_ vanredna 2019

2.Odluka o izmenama i dopunama Statuta_vanredna 2019

3. Odluka-imenovanje članova NO_Politika_vanredna 2019

A. Odluka o izboru predsednika Skupštine_Politika vanredna 2019

B.Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje_Politika vanredna 2019

Izveštaj o bitnom događaju sa održane 30 redovne Skupštine akcionara

1.Odluka o usvajanju zapisnika_ Politika_2019

2.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju PNM za 2018_2019

3.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Politika a.d. za 2018_2019 ISPRAVNA

4.Odluka o usvajanju izveštaja NO za 2018_2019

5.Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2018_2019

6.Odluka o izboru ovlašćenog revizora za 2019_2019

7. Odluka-imenovanje clanova NO_Politika_2019

8 A.Odluka o izmenama i dopunama Statuta_2019 ISPRAVLJENA

A. Odluka o izboru predsednika Skupstine_Politika_2019

B.Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje_Politika_2019

0 Izveštaj o bitnom događaju

5 Odluka Skupštine akcionara 01082018 – Povećanje osnovnog kapitala

4 Odluka Skupštine akcionara 01082018 – Smanjenje osnovnog kapitala

3 Odluka Skupštine akcionara 01082018 – Usvajanje zapisnika sa preth.

2 Odluka Skupštine akcionara. 01082018 – Izbor predsednika Skupštine

1 Odluka Skupštine akcionara. 01082018 -Imenovanje Komisije

1 Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

2. Odluka o smanjenju kapitala_Politika_vanredna 2018

3. Odluka o povećanju kapitala_Politika_vanredna 2018

A Odluka o izboru Predsednika Skupštine

B Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije

Izveštaj o bitnom događaju

B Odluka o izboru zapisničara i Komisije za glasanje

A Odluka o izboru predsednika Skupštine

8 Odluka o sprovođenju zaključka Vlade RS

7 Odluka o izvoru revizora

6 Odluka o usvajanju izveštaja revizora

5 Odluka o razrešenju i imenovanju članova NO

4 Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora

2 Odluka o usvajanju godišnjih izveštaja

2 Odluka o usvajanju godišnjih izveštaja

1 Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine

1 Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

2 Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju PNM za 2017

3.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Politika a.d

4 Odluka o usvajanju izveštaja NO

5 Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora

6 Odluka o izboru ovlašćenog revizora

7 Odluka o sprovođenju zaključka

A Odluka o izboru predsednika Skupštine

B Odluka o izboru zapisnicara i komisije

Poziv akcionarima

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2017

9 Odluka o saglasnosti za vršenje druge javne funkcije

8 Odluka o izboru revizora za 2017

7 Odluka o usvajanju izveštaja revizora

6 Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora

5 Odluka o usvajanju godišnjih izveštaja

4 Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne skupstine

3 Odluka o imenovanju zapisnicara i Komisije

2 Odluka o iznoru predsednika Skupstine

1 Izvestaj o bitnom dogadjanju

Odluka sa tel sednice – Zakazivanje redovne skupstine

B.Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje_Politika_Maj2017

A. Odluka o izboru predsednika Skupstine_Politika_Maj2017

6.Odluka o izboru ovlascenog revizora za 2017_Maj2017

5.Odluka o usvajanju izvestaja ovlascenog revizora za 2016_Maj2017

4.Odluka o usvajanju izvestaja NO za 2016_Maj2017

3.Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju Politika a.d. za 2016_Maj2017

1.Odluka o usvajanju zapisnika_Politika_Maj2017

Poziv akcionarima

6 Odluka – pozitivno misljenje

5 Odluka o nastavku reorganizacije

4 Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

3 Odluka i imenovanju Komisije za glasanje

2 Odluka o izboru Predsednika Skupstine

1 Izvestaj o bitnom dogadjaju

6 Odluka o usvajanju izvestaja NO za period maj-okt. 2016

5 Odluka o nastavku reorganizacije_POLI_121016

4 Odluka o usvajanju zapisnika_Politika_ vanredna 2016

3 Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje_Politika 2016

2 Odluka o izboru predsednika Skupstine_Politika vanredna 2016

1 Poziv akcionarima za vanrednu Skupstinu akcionara

8.Poziv akcionarima 2

7. Predlog dopune dnevnog reda

6.Odluka o izboru ovlascenog revizora za 2016-1

5.Odluka o usvajanju izvestaja ovlascenog revizora za 2015

4.Odluka o usvajanju izvestaja NO za 2015

3.Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju Politika a.d. za 2015.

2.Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju PNM za 2015  

1.Odluka o usvajanju zapisnika_Politika 2016-1

0.2.Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje_Politika 2016

0.1. Odluka o izboru predsednika Skupstine_Politika 2016 

0 Poziv akcionarima 1